Ποιότητα ζωής είναι και η κοινωνική μέριμνα, ειδικά σε μία εποχή που πολλοί συμπολίτες μας ζούνε δύσκολα…

 1. Μέριµνα για τη στέγαση και σίτιση άπορων, άστεγων. Αναβάθµιση και µεταστέγαση του κοινωνικού παντοπωλείου.
 2. Στήριξη του Κοινωνικού Φαρµακείου για τους άπορους της πόλης. Ταυτόχρονα, µε την εγγραφή του δικαιούχου στο Φαρµακείο, θα ξεκινούν αυτόματα από την κοινωνική υπηρεσία οι διαδικασίες για την έκδοση βιβλιαρίου απορίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
 3. Δημιουργία Τοπικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η κοινωνική µας πολιτική στοχεύει στη στήριξη και ανακούφιση των πραγµατικά αδυνάτων. Γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να δηµιουργηθεί ένα ταµείο κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα χρήµατά του θα προέρχονται από δωρεές ή αντιµισθίες αιρετών και θα προορίζονται για την αποτροπή της περιθωριοποίησης κάποιων συµπολιτών µας που βρίσκονται προσωρινά σε δύσκολη οικονοµική θέση. Με αυστηρά αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία θα εγκριθούν από το Δηµοτικό Συµβούλιο, µπορεί να χορηγείται βοήθηµα σε αναξιοπαθούντες συµπολίτες µας, που αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα στέγης, σίτισης, µόρφωσης, υγείας κ.λπ.
 4. Διοργάνωση εκδηλώσεων και οµιλιών φιλανθρωπικού περιεχοµένου, σε ετήσια βάση, τα έσοδα των οποίων θα προορίζονται για το ταµείο κοινωνικής αλληλεγγύης.
 5. Υποτροφίες σπουδών από δωρεές και κληροδοτήµατα (παροχή κινήτρων σε υποψήφιους δωρητές).
 6. Δηµιουργία τράπεζας ελεύθερου χρόνου
 7. Προσβασιµότητα και προσπελασιµότητα παντού. Επανέλεγχος όλων των κατασκευών για τη διευκόλυνση της µετακίνησης ατόµων µε αναπηρίες. Μηδενική ανοχή στο παρκάρισµα µπροστά σε επικλινείς διαβάσεις ή και ηλεκτρονική παρακολούθηση και καταγραφή τυχόν παραβάσεων.
 8. Πιλοτική εγκατάσταση στα φανάρια ηχητικού συστήµατος για τους πεζούς. Μηδενική ανοχή σε τοποθέτηση εµποδίων στους ειδικούς διαδρόµους στα πεζοδροµία.
 9. Παροχή από τον Δήµο ψηφιακής υποδοµής για εκµάθηση, µέσω διαδικτύου, της γλώσσας των κωφών (e-Learning) και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού σε συνεργασία µε φορείς της πόλης (π.χ. ΚΕΚ).
 10. Ένταξη στο Διαδηµοτικό Δίκτυο Δοµών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ και ενεργοποίηση δικτύου εθελοντών γιατρών.
 11. Στήριξη & ανάπτυξη των υπαρχουσών δοµών (Δηµοτικό Πολυϊατρείο, Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Κέντρο Συμβουλευτικής Κακοποιηµένων Γυναικών) και δηµιουργία νέων όπως, Δηµοτικό Ασθενοφόρο, δράσεις προληπτικής Ιατρικής για την παιδική και Τρίτη Ηλικία, σύσταση εθελοντικών οµάδων υποστήριξης µοναχικών ατόµων, δράσεις προστασίας ευπαθών κοινωνικών οµάδων, δηµιουργία στεκιού του µετανάστη, κ.ά.
 12. Ίδρυση Δηµοτικού λαχανόκηπου και δωρεάν διανοµή σε αναξιοπαθούντες λαχανικών ή από επιλεγµένα προϊόντα των λαϊκών αγορών ως ανταποδοτικά τέλη έναντι των υποχρεώσεων των πωλητών προς τον Δήμο.
 13. Τοποθέτηση απινιδωτών σε δηµόσιους χώρους συνάθροισης κοινού (Δηµαρχείο, Περιφέρεια­, Πνευµατικό κέντρο, Κεντρική Πλατεία, Μύλος του Ματσόπουλου, Δικαστήρια, Δημοτικό Στάδιο, Κλειστό Γυµναστήριο, Κολυµβητήριο, Πάρκο Αι – Γιώργη κ.λπ.)
 14. Εκπαίδευση Εθελοντών που εργάζονται στους παραπάνω χώρους από πιστοποιηµένους εκπαιδευτές, σε συνεργασία µε τη νοσηλευτική σχολή του ΓΝΝ Τρικάλων, στο πρόγραµµα Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης µε χρήση Αυτόµατου Εξωτερικού Απινιδωτή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης (BLS – ΑΕΟ ERC).
 15. Διοργάνωση σεµιναρίων σε τακτική βάση για την ενηµέρωση – εκπαίδευση πολιτών, επαγγελµατιών υγείας και µη, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σε θέµατα παροχής πρώτων βοηθειών και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, µέσα από πρόγραµµα µαθηµάτων που θα καταρτίσουν οι εκπαιδευτές µε τον συντονισµό και την αρωγή του Δήµου. Έτσι όλο και πιο πολλοί συνδηµότες µας θα µπορούν, όταν χρειαστεί, να παρέχουν σωστές πρώτες βοήθειες στους συνανθρώπους τους.
 16. Σύσταση γραφείου αγωγής υγείας στο Δήµο, µε σκοπό τον συντονισµό και διοργάνωση οµιλιών και άλλων δραστηριοτήτων, για την ευαισθητοποίηση-­ενηµέρωση και εκπαίδευση των δηµοτών σε θέµατα αγωγής υγείας και προληπτικής ιατρικής. Συµµετοχή εθελοντικά όλων των φορέων υγείας του Δήµου (Νοσηλευτική Σχολή, ΤΕΦΑΑ, Ιατρικός Σύλλογος µε τη συµµετοχή γιατρών τόσο ιδιωτών όσο και νοσοκοµειακών, Ερυθρός Σταυρός, Μονάδες Ψυχικής υγείας, Σύλλογοι νοσηλευτών, µαιών, κοινωνικοί λειτουργοί, Ψυχολόγοι κ.λπ.) στο πρόγραµµα εκδηλώσεων του γραφείου αγωγής υγείας, που θα εκπονείται µε την συµµετοχή όλων των φορέων σε ετήσια βάση.
 17. Δηµιουργία δηµοτικής τράπεζας αίµατος σε συνεργασία µε την αιµοδοσία του Νοσοκοµείου Τρικάλων στα πρότυπα του Συνδέσµου Προώθησης Εθελοντικής Αιµοδοσίας και Φίλων των Ατόµων µε Μεσογειακή Αναιµία «ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ» της Θεσσαλονίκης.
 18. Εφαρµογή ηλεκτρονικού προγράµµατος, όπου θα καταχωρούνται όλοι οι αιµοδότες µε βάση την οµάδα αίµατός τους το Rhesus και τον φαινότυπό τους.
 19. Συντονισµός όλων των Φορέων – συλλόγων του Δήµου που κατά καιρούς επιθυµούν να δίνουν αίµα, ώστε να ενταχθούν όλοι σε ένα κοινό δίκτυο δημοτικής εθελοντικής αιµοδοσίας.
 20. Ευαισθητοποίηση όλων των ιατρών της πόλης και κυρίως των ιδιωτών, έτσι ώστε πάντα να φροντίζουν να εξασφαλίζουν προληπτικά τουλάχιστον 2 ή και περισσότερες φιάλες αίµατος –  εφόσον οι  ίδιοι  το  κρίνουν  απαραίτητο –  για όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία, που πραγµατοποιούν εντός και εκτός του νοµού Τρικάλων. Για παράδειγµα αν συλλέγουµε 2 φιάλες αίµατος για κάθε µία από τις 1.000 γυναίκες που γεννά κάθε χρόνο στα Τρίκαλα, θα εξασφαλίζουµε τουλάχιστον 2.000 µονάδες αίµατος ετησίως.
 21. Διοργάνωση εκδηλώσεων σε ετήσια βάση (οµιλίες στο ευρύ κοινό), όπου οι πολίτες θα ενηµερώνονται για τα κοινωνικά οφέλη της εθελοντικής αιμοδοσίας και της δωρεάς οργάνων.
 22. Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. τηλε-πρόνοια) µε τις υποδοµές της ψηφιακής πόλης.
 23. Με την πολύτιµη στήριξη εθελοντών εκπαιδευτικών, διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση της δοµής του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» στον Δήµο, που θα έχει ως στόχο τη δωρεάν παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε µαθητές όλων των τάξεων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
 24. Κοινωνικό e-shop όπου πολίτες θα δωρίζουν πράγµατα που δεν χρειάζονται, Ο Δήµος αναλαµβάνει την ευθύνη αυτά να φτάσουν σε συνανθρώπους µας που τα έχουν ανάγκη.
 25. Ίδρυση ανεξάρτητων δηµοτικών σταθµών µέτρησης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες τηλεφωνίας κλπ).
 26. Αντίστοιχα, εγκατάσταση σταθµών µέτρησης της ηχορύπανσης.
 27. Εκπόνηση μελετών για την αντικεραυνική προστασία της πόλης και των χωριών.
 28. Επέκταση του συστήµατος τηλε-ελέγχου της ποιότητας του νερού και στα χωριά του Δήµου.
 29. Εγκατάσταση µονάδων µέτρησης της στάθµης του νερού και της ρύπανσης στους ποταµούς που βρίσκονται στα όρια του Δήµου.
 30. Άµεση εκπόνηση – επικαιροποίηση επιχειρησιακού σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και ακραίων καιρικών φαινοµένων (χιονόπτωση, σεισµός, πληµµύρες, κ.λπ.) σε συνεργασία µε την πολιτική προστασία. Δηµιουργία Αρµοδιοτήτων Εθελοντισµού.
 31. Συνεργασία µε το ΤΕΕ για τη µελέτη αντισεισµικής θωράκισης παλιών σχολικών κτιρίων.
 32. Έκδοση Δηµοτικής Κάρτας Κοινωνικής Συµπαράστασης (εκπτωτική κάρτα).
 33. Ενεργή συμβολή του Δήμου στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την δημιουργία πρότυπου κέντρου θεραπευτικής ιππασίας και εναλλακτικής μορφής θεραπείας μέσω των ζώων, που θα συμβάλλει στην ποιότητα ζωής ατόμων  με ειδικές ανάγκες και ειδικές δεξιότητες.
 34. Άμεση επαναλειτουργία του δημοτικού κτηνιατρείου. Κινητοποίηση – σε πρώτη φάση – εθελοντών κτηνιάτρων και μελών των φιλοζωικών οργανώσεων του Δήμου για την ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου για τα αδέσποτα. Σύναψη σύμβασης  με κατάλληλο κτηνίατρο για την στελέχωσή του. Συγκρότηση της προβλεπόμενης επιτροπής που θα παρακολουθεί την τήρηση των διατάξεων του νόμου περί αδέσποτων.

 

left_arrowright_arrow

Leave a comment