Η καλλιέργεια μιας σταθερής και συνεπούς σχέσης µε τον δημότη της πόλης αποτελεί πρώτο µας μέλημα και πρόκειται να επιτευχθεί ως εξής:

  1. Με την καθιέρωση της «ημέρας του Δηµάρχου», όπου ο Δήµαρχος µια φορά τον µήνα θα ακούει τους πολίτες και τα προβλήµατά τους σε ζωντανή σύνδεση.
  2. Με τη δηµιουργία αντιδηµαρχίας Περιφερειακών Δήµων µε αντικείµενο την εξυπηρέτηση των αναγκών καθηµερινότητας των χωριών του Δήµου (πράσινο, αγροτική οδοποιία, ηλεκτροφωτισµός καθαριότητα).
  3. Με την υποχρεωτική χρήση, εντός του Δήµου, της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης υποθέσεων, που θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε δηµότη να παρακολουθεί διαρκώς την πορεία της υπόθεσής του µε τη χρήση του Διαδικτύου.
  4. Με τη διαβούλευση του συνόλου των θεµάτων του Δηµοτικού Συµβουλίου πριν την ψήφισή τους στο Συµβούλιο.
  5. Με την καθιέρωση της εκ περιτροπής διενέργειας συνεδριάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου στις έδρες των παλιών Καποδιστριακών Δήµων.
  6. Με την ενεργοποίηση του ρόλου των πολιτών στην οµαλή λειτουργία του Δήµου και την ευαισθητοποίησή τους µέσω λειτουργίας επίσηµων ηλεκτρονικών συλλογών καταγραφής «κακών πρακτικών της καθηµερινότητας» (π.χ. παράνοµη στάθµευση, παρεµπόδιση ποδηλατοδρόµων και ραµπών ΑΜΕΑ,  κυκλοφοριακό, µόλυνση κ.λπ.).
  7. Με την καθιέρωση δράσεων πρόνοιας και αλληλεγγύης (αναλύονται ξεχωριστά στον οµώνυµο άξονα προτεραιότητας).

 

left_arrowright_arrow