1. Η εξυπηρέτηση του δηµότη περνάει σε πρώτο πλάνο. Ο πολίτης πρέπει να εξυπηρετηθεί άµεσα, µε χαµόγελο και προθυµία.
 2. Συμπαραστάτης του Δημότη & της επιχείρησης. Τίθεται σε λειτουργία η θεσπισµένη υπηρεσία για την καταγραφή και τον έλεγχο των παραπόνων που διατυπώνονται κατά του Δήµου και της λειτουργίας του, κυρίως για θέµατα που ταλαιπωρούν τους δηµότες όπως καταπάτηση χώρων, γραφειοκρατία, καθυστερήσεις αδειών, παραβίαση δικαιωµάτων δηµοτών, καθυστέρηση στην επίλυση των προβληµάτων των δηµοτών και των επιχειρήσεων, κ.λπ.
 3. Γραµµή δηµότη (όλο το 24ωρο) για την επίλυση των µικρών καθηµερινών προβληµάτων, όπως καθαριότητα, πράσινο, ηλεκτροφωτισµός.
 4. Δημιουργία ξεχωριστής αντιδημαρχίας για τα χωριά και την περιφέρεια, η οποία θα είναι αποκλειστικά αρμόδια  για όλα τα θέματα καθημερινότητας  που  απασχολούν τους δημότες των χωριών μας (πράσινο, αγροτική οδοποιία, ηλεκτροφωτισμός, καθαριότητα).
 5. Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση υπηρεσιών του δήµου.
 6. Πιστοποίηση των υπηρεσιών του Δήµου. Διαδικασία της εξωτερικής επιθεώρησης όλων των Υπηρεσιών του Δήµου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου Ποιότητας 150 9001:2008
 7. Διαρκής επιµόρφωση των υπαλλήλων σε θέµατα διοίκησης, εξυπηρέτησης, πληροφορικής
 8. Επανασχεδιασµός διαδικασιών και διασύνδεση υπηρεσιών µε τεχνικές καλής διοίκησης (good management) και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 9. Paperless Action. Περιορισµός της χρήσης χαρτιού στις δηµοτικές συναλλαγές στο 10% του σηµερινού έως το 2016.
 10. Οργάνωση του Δήµου στα πρότυπα Ευρωπαϊκών Δήµων, όπου θα κινητροδοτείται η παραγωγικότητα.
 11. Ενεργοποίηση γραφείου διαχείρισης έργων (Project Management Office) και ένταξη σε αυτό των δραστηριοτήτων αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών ευκαιριών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, αλλά και διαχείρισης εσωτερικών υποθέσεων.
 12. Υλοποίηση διαδικτυακού παρατηρητηρίου έργων, εσόδων και εξόδων, καθώς και τήρηση των εθνικών κανονισµών περί διαφάνειας (π.χ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ) από το σύνολο των δηµοτικών δοµών.
 13. Αλλαγή λειτουργίας του Δηµοτικού μας Συµβουλίου στα πρότυπα της λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου, ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική διαµόρφωση συζητήσεων για τα σοβαρά προβλήµατα του Δήµου και να µην διαµορφώνεται πεδίο χρονοβόρων αγορεύσεων. Αναβάθµιση της ψηφιακής αναµετάδοσης των συνεδριάσεων του ΔΣ µέσω του site του Δήµου. Δυνατότητα ηλεκτρονικής συµµετοχής των Δηµοτών στις συνεδριάσεις.
 14. Εφαρµογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης σε όλες τις Διευθύνσεις και δοµές του Δήµου µε στόχο τόσο την αυτοαξιολόγηση των υπηρεσιών µας όσο και την αξιολόγησή µας από τους πολίτες, και σκοπό την κατάρτιση συγκεκριµένου πλάνου βελτίωσης της λειτουργίας µας και των παρεχόµενων υπηρεσιών µας.
 15. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήµατος Εσωτερικής Διακίνησης Εγγράφων και Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών, µε ενηµέρωση της πορείας της υπόθεσης του πολίτη και µέσω του Διαδικτύου.
 16. Ενεργοποίηση και συστηµατοποίηση σύµφωνα µε σύγχρονα διεθνή πρότυπα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.
 17. Δηµιουργία αρµοδιοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την ενεργοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων σε ευαίσθητα κοινωνικά θέµατα όπως είναι η κοινωνική µέριµνα, το περιβάλλον, η παιδεία και ο πολιτισµός.
 18. Δηµιουργία μονάδας εσωτερικής τυποποίησης και εφαρµογής εσωτερικών διαδικασιών και διασφάλισης ποιότητας (εφαρµογή του Ν.3230/2004 «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» και υιοθέτηση κάποιου εκ των διεθνών προτύπων ποιότητας (ΕΜΑ5, CAF, HACCP, κλπ.).
 19. Δηµιουργία γραφείου τύπου, κοινωνικών μέσων και εξωστρέφειας.
 20. Αναδιοργάνωση του τµήµατος εσόδων και δηµιουργία ενιαίας βάσης των υπόχρεων προς τον Δήµο αλλά και υποχρεώσεων του Δήµου προς τρίτους. Συµψηφισµός υποχρεώσεων – απαιτήσεων.
 21. Επαναδιαπραγµάτευση – ρύθµιση και επιµήκυνση δανειακών υποχρεώσεων του Δήµου.
 22. Εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη χρηµατοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από το ενιαίο τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, το οποίο θα αντικαταστήσει κάθε άλλον δηµοτικό φόρο επί ακίνητης περιουσίας.
 23. Άµεση ενεργοποίηση και ενθάρρυνση λειτουργίας, επί της ουσίας και όχι «τύποις», των παρακάτω θεσµών που προβλέπονται από το σχέδιο Καλλικράτης:

α) Σύγκληση Συµβουλίων Τοπικής ή Δηµοτικής Κοινότητας (1 ανά µήνα)

β) Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

γ) Τοπικό Συµβούλιο Νέων

δ) Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών

ε) Συνελεύσεις κατοίκων Τοπικών Συµβουλίων (ανά έτος)

στ) Προώθηση ενεργειών για την ίδρυση κλιµακίου Εθνικού Συµβουλίου Νεολαίας (ΕΣΥΝ)

 

left_arrowright_arrow

Leave a comment