Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 15/7/2014 ώρα 20:00′

Ημερήσια Διάταξη Δ.Σ. στις 15.07.2014_

Έκατη συνεδριαση πραγματοποιεί την Τρίτη 15/7/2014 και ώρα 20:00′ το Δηματικό Συμβούλιο με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, ‘οπως παρακάτω :

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Υγείας

1. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στην υπ΄ αρίθμ.1551/2-7-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»για Φορείς/Δομές & Ωφελούμενες Μητέρες της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. της περιόδου 2014-2015 και υποβολή αίτησης συμμετοχής-δήλωσης προσφοράς  στην προαναφερθείσα δράση, την έγκριση της έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και τον ορισμό υπαλλήλου για την επικοινωνία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.

2. Έγκριση ένταξης και αποχώρησης εξυπηρετουμένων στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Τρικκαίων

3. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπών για την επιλογή ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/ προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων

4. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών και εντάξεων εξυπηρετούμενων βρεφών / παιδιών στους Βρεφικούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων για το χρονικό διάστημα Μάρτιος – Ιούνιος 2014 κατά το σχολικό έτος 2013-2014

5. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών και εντάξεων ωφελούμενων του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Διενέργεια επαναπροκήρυξης-πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση πρόσθετων ωφελούμενων του Κέντρου.

6. Λήψη απόφασης για εξέταση αιτήματος για οριστική διαγραφή οφειλής, όπως αυτό αναφέρεται στο αίτημα με αρ.πρωτ. : 23379/24-4-2014 ενδιαφερόμενου γονέα του Βρεφικού Σταθμού Ηλιαχτίδα

Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης

7. Έξέταση ένστασης Θεοδώρας Βαρδακάτου του Ιωάννη

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

8. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

9. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων μηχανογράφησης προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

10. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων, ενδεικτικού προϋπ/σμού δαπάνης  140.634,76  €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11. Λήψη απόφασης για  διαγραφή ποσού 1.916.52 € από τον κ. Καψιώχα

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

12. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης των πολιτιστικών χώρων του τμήματος πολιτισμού και αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

13. Λήψη απόφασης για προγραμματισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού  της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων σε σωματεία για έδρα και για προπονήσεις κατά την αγωνιστική περίοδο 2014- 2015.

16. Λήψη απόφασης για τροποποίηση- συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 238/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων περί έγκρισης προγραμματισμού εκδηλώσεων του τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων».

Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας

17. Λήψη απόφασης περί περιορισμών βοσκής στο δημοτικό- διακατεχόμενο δάσος Αγρελιάς-Κουμαριάς.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας

18. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:»Ανάπλαση εισόδων πόλης Τρικάλων (Οδός Καλαμπάκας & Οδός Καρδίιτσης) Υποέργο 1:Οδός Καλαμπάκας»

19. Λήψη απόφασης για έγκριση ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου:«Επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ζηλευτής»

20. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι.

21. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση ανάπλαση κεντρικής πλατείας και παιδικής χαράς Τ.Κ. Παλαιοπύργου»

22. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.για το έργο «Υπογείωση τμημάτων επιφανειακού αρδευτικού δικτύου Δ.Παραληθαίων»

23. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου « Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μ. Κεφαλόβρυσο» του πρώην Δ. Φαλώρειας

24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Επισκευή κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ζηλευτής», προϋπολογισμού μελέτης 9.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

25. Τροποποίηση της αριθμ. 248/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, με θέμα: «Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α.-Τροποποίησης της αριθμ. 101/2007 Α.Δ.Σ. για μετατόπιση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.»

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου :»Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ζαγορίτη στην τοπική κοινότητα Αγρελιάς της Δημ. Ενότητας Παληοκάστρου»

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

27. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης εκπόνησης των απαραίτητων μελετών του Θεματικού Πάρκου «Ο Μύλος των Ξωτικών 2014-2015» και την αδειοδότηση των εργασιών, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με την e-Trikala A.E.

Δ/νσης Εμπορίου

28. Λήψη απόφασης για έγκριση  χορήγησης Νέων Παραγωγικών Αδειών